privacyverklaring

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door je in te schrijven op de nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van 152e FOS De Kangoeroes. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Dit privacybeleid is ook enkel van toepassing op de gegevens die wij verzamelen uit het contactformulier en het formulier waarmee je kan inschrijven op onze nieuwsbrief. Voor inschrijvingen van leden, kampen en evenementen hanteren wij een specifiek privacybeleid afgestemd daarop.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

JE RECHTEN

Je hebt het recht om je bewaarde persoonsgegevens:

  • op te vragen en in te kijken,
  • te (laten) wijzigen,
  • te (laten) schrappen.

Je kan ook vragen om te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

JE RECHTEN LATEN GELDEN

Dit kan door op een link te klikken onderaan de nieuwsbrief of door een eenvoudig verzoekt te mailen naar [email protected].

Vermeld steeds:

  • Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
  • E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
  • Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

ZO VERWERKEN WE JOUW GEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven).

152e FOS De Kangoeroes, Axminsterhof 9; 9070 Heusden, [email protected]

Voor het versturen van e-nieuwsbrieven is de gegevensverwerker Mailchimp met basis in de U.S.A. Door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van Mailchimp. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens te beschermen.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

Dat kan zijn:

  • voornaam en naam
  • e-mailadres

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Bij formulieren voor het inschrijven in onze scouts of voor het inschrijven op kampen en evenementen zetten wij steeds een privacyverklaring waarmee je akkoord moet gaan. Daar vermelden wij per formulier ook welke gegevens we verzamelen en waarom.

WAAROM HOUDEN WE PERSOONSGEGEVENS BIJ?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

  • Inschrijving op nieuwsbrief: om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met  informatie die je kan interesseren (toestemming betrokkene). Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd als er voor u interessante informatie is.

HOE LANG WORDEN JE GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Voor berichten verzonden vanaf het contactformulier is dit 5 jaar.

Je emailadres waarmee je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief wordt direct verwijderd wanneer je dit vraagt.

DOORGIFTE AAN DERDEN

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst  mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Mailchimp.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik.

Iedereen die namens 152e FOS De Kangoeroes jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Dit gebeurt anoniem.

Functionele cookies laten onze website beter werken. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

WIJZIGINGEN

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 19 mei 2018

ALS HET MISGAAT..

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

KLACHTEN

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan [email protected] en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.